Novinky

Dne 21. června 2016 úspěšně proběhla druhá asistovaná návštěva dětí ve věznici Velké Přílepy

ČHV dětem a jejich doprovodu zajistil a uhradil dopravu z dětského domova do věznice a zároveň zástupkyně ČHV Lucie Rybová děti doprovodila do věznice, kde jim asistovala během návštěvy. Návštěvy ve věznici v Přílepech se účastnily čtyři děti ve věku od 2 do 13 let a dvě odsouzené matky.

Děkujeme pracovníkům ostrahy věznice za vlídnou asistenci dětem i doprovodu během vstupu do věznice a také vedení věznice za vstřícnost a pochopení pro některé problémy, které kolem skupinového vstupu dětí často přes veškerou přípravu vznikají (např. nedostatečné doklady u dětských návštěvníků) či komplikace při vnášení různých druhů hraček (včetně občerstvení), které jsou nezbytnými pomůckami pro podporu pozitivního vnímání dětí celé návštěvy a pro zmírnění negativních zážitků dětí spojených se vstupem (strach ze signalizačních zvuků detektorů kovů a ze skenerů při vstupu, množství mříží a stráží při průchodu apod.).

Dne 9. června 2016 proběhla letošní třetí asistovaná skupinová návštěva dětí za matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Věznici navštívilo díky finanční, organizační a personální podpoře ČHV celkem třináct dětí z několika dětských domovů nebo i děti v pěstounské péči. Další asistovaná návštěva dětí ve Světlé je plánována na počátek září.

Zástupci ČHV podpořili stanovisko AEDH k situaci v Evropě

Ve dnech 7. a 8. května 2016 se ve Vídni konala valná hromada Evropské asociace na obranu lidských práv (AEDH). Setkání se zúčastnila za ČHV Kristýna Vejvodová a také člen ČHV Petr Uhl, který byl nově zvolen členem výkonného výboru AEDH.

V průběhu valné hromady jednotliví členové AEDH diskutovali o současném stavu Evropské unie se zaměřením na žalostnou situaci týkající se lidských práv. Výsledkem této diskuze bylo vytvoření stanoviska AEDH vyjadřujícího znepokojení s politikou vlád jednotlivých členských států, které se uchylují k údajným národním zájmům ve snaze vyhnout se řešení světových krizí. AEDH proto vyzývá k vytvoření spojenectví evropských občanů, obyvatel a organizací, které by čelilo současnému směřování evropské politiky a uznávalo by lidská práva a jejich ochranu.

Znění stanoviska přijatého na valné hromadě AEDH naleznete na: http://www.aedh.eu/Statement-of-the-General-Assembly.html

Zástupci ČHV se zúčastnili společného setkání zástupců neziskových organizací ve Světlé nad Sázavou

Dne 31. května 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila společného setkání zástupců všech spolupracujících neziskových organizací s pracovníky a s vedením věznice ve Světlé nad Sázavou. Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce a diskuse nad možnostmi rozvoje spolupráce včetně nových projektů.

Na konci setkání připravili pracovníci věznice pro návštěvníky výstavu vlastních výrobků a ručních prací odsouzených žen (např. dětské loutky, keramické vázy, vyšívané ubrusy či polštáře) a také zajistili velice hezký koncert tamní ženské hudební skupiny. Účastníci setkání obdrželi jako poděkování za dosavadní práci i za spolupráci drobné keramické výrobky a také publikaci vydanou k 15. letému výročí od vzniku věznice ve Světlé.

ČHV dne 10. 5. 2016 zorganizoval druhou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Již podruhé v tomto roce měly děti, které jsou nyní umístěny v dětských domovech, výchovných ústavech nebo v pěstounských rodinách, možnost se setkat s jejich matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Oproti minulé návštěvě ve Světlé se nynějšího setkání s dětmi nově účastnily nově další tři matky a čtyři děti. Pracovníkům ČHV se v tomto termínu podařilo zprostředkovat kontakt celkem 14 dětem z různých částí ČR ve věku 4 až 16 let. V rámci setkání se současně uskutečnily konzultace s dalšími třemi ženami, které nemají kontakt s dětmi.

Asistovaná návštěva trvala celkem tři hodiny, během kterých si děti s matkami vyměnily řadu informací, například o jejich výsledcích ve škole či mimoškolních aktivitách. Díky sponzorským darům od individuálních dárců zajistil ČHV pro děti hračky, drobné občerstvení, sladkosti a společný oběd. Matky věnovaly pozornost tvůrčím schopnostem svých dětí, kdy většina z nich malovala pro svou maminku nějaký obrázek na památku. Již při druhé návštěvě bylo možné sledovat pozitivní efekt pravidelné organizace těchto setkání matek s dětmi. Motivace matek k tomu spatřit své dítě je vede k řádnému chování a touze začít nový život po návratu z výkonu trestu. Pro děti je pravidelný kontakt s jejich matkami přínosný pro jejich duševní vývoj.

Návštěvy se děti účastnily v doprovodu jejich vychovatelek z těchto zařízení: Dětský domov Hrotovice, Dětský domov Budkov, DD Boskovice, Dětský domov  Brno, Dětský domov Býchory, kterým současně děkujeme za spolupráci.

Další asistovaná návštěva dětí se uskuteční v červnu. Děkujeme všem individuálním dárcům i sponzorům z řad advokátních kanceláří, sociálním pracovníkům z dětských zařízení a samozřejmě  pracovníkům  věznice ve Světlé nad Sázavou, že tento projekt podporují. Více informací o projektu naleznete zde: http://www.helcom.cz/cs/co-delame/projektova-cinnost/deti-veznenych-rodicu/

Chcete-li pomoci rozvíjet tento projekt či zajistit financování tohoto projektu ( například formou zajištění dopravy dětí do věznice), informace najdete v tomto odkaze: http://www.helcom.cz/cs/podporuji-nas/

Otevřený dopis Českého helsinského výboru Vládě Polské republiky

V Praze 10. května 2016

Vládě Polské republiky

prostřednictvím velvyslanectví Polské republiky v Praze

Vážená paní premiérko, vážení členové vlády,

Český helsinský výbor (ČHV) je česká nevládní organizace zaměřená
na ochranu lidských práv a je členskou organizací AEDH – Evropského sdružení
na ochranu lidských práv. AEDH působí v Bruselu s působností na členské státy Evropské unie. Členskou organizací AEDH je rovněž polské sdružení proti antisemitismu a xenofobii Otwarta Rzeczpospolita – Otevřená republika.

Valná hromada AEDH, jíž se ve dnech 6. až 8. května 2016 účastnili ve Vídni zástupci 24 organizací z celkového počtu 32 členských lig, se věnovala i situaci porušování základních práv ve čtyřech zemích visegrádského uskupení. V této souvislosti vyjadřuje ČHV znepokojení nad krokem polské vlády, která dne 27. dubna 2016 oznámila, že s účinností od 1. června t.r. ruší svůj poradní orgán – Radu pro záležitosti rasismu, diskriminace a projevy netolerance, které jsou s nimi spojeny.

Situaci v oblasti lidských práv v Polsku sledujeme. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu zachování demokratického právního státu, jenž se řídí týmiž zásadami jako ostatní země Evropské unie, aby i v Polsku existovaly mechanismy monitorující projevy rasismu, diskriminace a netolerance. Proto se obracíme na polskou vládu, aby své rozhodnutí zrušit radu, jež to má v působnosti, přehodnotila a aby činnost rady naopak podpořila. Bude to v zájmu jak polské společnosti, tak i čtyř visegrádských zemí a Evropy.

S výrazem úcty

  • za předsednictvo Českého helsinského výboru
  • Táňa Fischerová, předsedkyně

Otevřený dopis je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k policejním zákrokům

Na sociálních sítích byl zveřejněn záznam amatérsky natočený odpovědným pozorovatelem
o policejním zákroku z 23. dubna proti občanovi na autobusovém nádraží Praha Florenc. Postižený zjevně nenarušoval veřejný pořádek. Policie sama prostřednictvím mluvčího svého krajského ředitelství Tomáše Hulana sdělila, že ho hlídka probudila. Spánek zjevně není porušením veřejného pořádku. Policista povalil mladého muže na zem, a ten byl s ponižujícími urážkami odvezen
na policejní stanici. Přítomní příslušníci armády přihlíželi a nezasáhli ve prospěch šikanovaného občana.

Pokud důvodem pozornosti hlídky složené z policisty a vojáků byly dredy na jeho hlavě, vracíme se do minulých totalitních časů, kdy určité úpravy hlavy (např. tzv. „mánička“) vedly
k zákrokům tehdejšího Sboru národní bezpečnosti. Dnes to bývá uváděno jako smutný a trapný příklad tehdejšího diktátorského režimu. Hlídky složené z policistů a vojáků mají za úkol střežit veřejné prostory před případným ohrožením ze strany teroristů, nikoli šikanovat nevinné občany.

Policie požadovala občanský průkaz, který perlustrovaný cestující pravděpodobně neměl
u sebe. Protože průkaz nepředložil, byly proti němu použity donucovací prostředky. K tomu ministr spravedlnosti Robert Pelikán sdělil: „Policie má právo požadovat prokázání totožnosti
ve vyjmenovaných případech. To samozřejmě uděláte tím, že předložíte občanský průkaz. Nicméně když ho nemáte, je policie povinná poskytnout potřebnou součinnost k tomu, abyste se identifikoval.“ Krajský soud v Brně 5. listopadu 2015 v podobné kauze rozhodl, že cestující při tzv. rutinní policejní kontrole nebyla povinna předložit občanský průkaz; musel by být splněn některý z důvodů uvedených v zákoně o Policii České republiky 273/2008 Sb.

Zákrok na Florenci navázal na nedávnou řadu různých nepřijatelných činů policistů.   K některým z nich již Český helsinský výbor zaujal kritické stanovisko a některé kauzy nebyly dosud dořešeny.

Obvinění studentky Kateřiny Krejčové z útoku na úřední osobu soud pravomocně odmítl.
V soudním spisu, o kterém informovala, se zákrok policie proti studentům a studentkám Filozofické fakulty UK, členům a členkám studentských spolků, proti Mladým Zeleným, Idealistům (platforma ČSSD) a zastupitelům za Zelené označuje bez jakékoli opory v zákoně jako zákrok proti „levicovým extremistům“ Policie se pokusila potlačit jejich Listinou základních práv a svobod garantované právo se shromažďovat.

Dalším nedávným pochybným policejním zákrokem byl pokus bránit Filmové a televizní fakultě AMU v protestním vyvěšení tibetské vlajky. Vysvětlení policie nebylo dostatečnou omluvou. Nešlo o přílišnou horlivost, ale o pokus potlačit v jednotlivém případě svobodu projevu garantovanou ústavním pořádkem ČR.

Jako nepřiměřené se jeví i některé veřejně probírané zákroky proti pokojným demonstrantům při návštěvě čínského prezidenta ve dnech 28. – 30. března. Tyto zákroky prošetřuje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Všechny tyto projevy působí jako překvapivě narůstající policejní zvůle. Policie se jeví jako zpolitizovaná a nerespektující plný rozsah občanských svobod a lidských práv. Je naprosto nezbytné, aby Milan Chovanec a vedení policie zaujali k těmto excesům jasný a odmítavý postoj. Jinak by ministr vnitra měl nést za špatné usměrňování policie politickou odpovědnost.

Členové předsednictva ČHV:

  • Táňa Fischerová, předsedkyně
  • František Kostlán
  • David Salač
  • Dana Syslová
  • Ivan Štampach
  • Václav Trojan
  • Rudolf Vévoda
  • Selma Muhich Dizdarevič

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka ČHV, , tel.: 602 646 640.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.